بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های خلقی، اضطرابی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، روان شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه شاهد، تهران، ایران. *(نویسنده مسؤول) Email: mantashloo.s@gmail.com

2 گروه روان شناسی بالینی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد،تهران، ایران

3 گروه روان شناسی بالینی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد،تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد، روان شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین تفاوت نشانه‌های خلقی، اضطرابی و تصویر بدنی  افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیرمبتلا  بوده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر پیرو طرحی از نوع تحقیقات علی مقایسه‌ای است.به این منظور 28 بیمار مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و 28 شرکت کننده غیرمبتلا که از نظر ملاک های مختلف از جمله سن، جنسیت و تحصیلات با گروه مبتلا همتاسازی شده بودند، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه‌ی ساختاریافته و پرسشنامه‌های نگرانی از تصویر بدنی و DASS-21 مورد سنجش قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار در مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و تصویر بدنی بین دو گروه مبتلا و غیرمبتلا می باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از این می باشد که علیرغم تفاوتهای فرهنگی، همسویی با برخی از نتایج دیگر در دنیا قابل چشم پوشی نیست و بین  دو گروه مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد  غیرمبتلا تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای در مؤلفه‌های مورد اشاره دیده شده است و نیز می توان ادعا کرد افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی از مسائل مشترکی رنج می‌برند به گونه ای که این اختلال چه در حد ذهنی باقی بماند و چه به تغییر جنس کامل منجر شود دربردارنده‌ی پیامدهای قابل‌توجهی است.

 

کلیدواژه‌ها