پروانه انتشار مجله

پروانه انتشار مجله

بدنبال صدور پروانه انتشار در تاریخ چهاردهم مرداد سال نود و سه از وزارت فرهنگ و ارشاد، مجله سلامت خانواده به فصلنامه نسیم تندرستی تغییر نام داد