درباره نشریه

مجله علمی تخصصی نسیم تندرستی به صورت فصلنامه منتشر می شود. مجله نسیم تندرستی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری یک مجله علمی و تخصصی خواهد بود و مبادرت به چاپ مقالات علمی در زمینه‌های پزشکی، پژوهش‌های بهداشتی وسلامت می نماید که نتایج آن سبب ارتقاء وضعیت سلامت در خانواده و جامعه شود.