داوران

داور محترم و همکار عزیز

ضمن تشکر از قبول داوری و عنایت جنابعالی،‌ جهت رؤیت مشخصات مقاله و یا دانلود کردن فایلهای آن، پس از کلیک بر روی کد مقاله، باید به قسمت انتهایی صفحه مراجعه کنید. برای داوری مقالات ضروری است فرم داوری را تکمیل کنید. در قسمت توضیحات برای سردبیر و یا نویسنده بصورت اختیاری چنانچه مطلبی هست،‌ مرقوم فرمایید. چنانچه امکان رؤیت و یا دانلود فایل های مقاله مقدور نمیباشد و یا درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا هرگونه توضیح با دفتر فصلنامه تماس بگیرید.

با تشکر