فرایند پذیرش مقالات

هر یک از مقالات حداقل توسط دو داور که منتخب هیات تحریریه می‌باشند بطور محرمانه بررسی شده و نتیجه داوری مبتنی بر پذیرش، رد و یا نیازمند اصلاح به اطلاع نویسنده مسؤول  می‌رسد. در صورت پذیرش مقاله و یا پس از انجام اصلاحات مورد نیاز مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد. مجله نسیم تندرستی حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از وصول مقاله نتیجه نهایی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مقاله را ، به صورت کتبی به اطلاع نویسنده مسؤول  می رساند.