به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه علمی تخصصی نسیم تندرستی خوش آمدید. از کلیه اساتید محترم، پژوهشگران، محققین و اعضاء هیأت علمی دعوت بعمل می آید چنانچه مایل به همکاری در امر مشاوره، ارسال مقالات و یا هرگونه مشارکتی که موجب ارتقاء محتوی این فصلنامه شود، نسبت به ثبت نام از طریق سامانه اقدام نمایند.

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، آذر 1395، صفحه 1-86 

2. رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان

صفحه 9-15

سحر محسنی؛ لیلا میرشکاری؛ فاطمه کهکی؛ اکرم ثناگو؛ مهشید آهویی


8. رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی

صفحه 54-61

سحر محسنی؛ فاطمه کهکی؛ مهشید آهویی؛ دکتر اکرم ثناگو؛ مهدی حسین زهی؛ لیلا میرشکاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی