اخبار و اعلانات

تغییر نام مجله سلامت خانواده به فصلنامه نسیم تندرستی

بدنبال صدور پروانه انتشار در تاریخ چهاردهم مرداد سال نود و سه از وزارت فرهنگ و ارشاد، مجله سلامت خانواده به فصلنامه نسیم تندرستی تغییر نام داد

مطالعه بیشتر

پروانه انتشار مجله

بدنبال صدور پروانه انتشار در تاریخ چهاردهم مرداد سال نود و سه از وزارت فرهنگ و ارشاد، مجله سلامت خانواده به فصلنامه نسیم تندرستی تغییر نام داد

مطالعه بیشتر