نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب پرینه تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 29-34]
 • آگاهی مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 21-28]
 • آمل الگوی سوء مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکزDIC و MMTCشهرستان آمل [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • آموزش برنامه تغذیه ای کاربرد نظریه مراقبت از خود اورم در آموزش برنامه تغذیه ای بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان های آموزشی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 47-54]
 • آموزش مصون سازی تاثیر آموزش¬ مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش احساس فشار روانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • آنژیوگرافی عروق کرونر اضطراب آشکار و پنهان بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 41-46]

ا

 • اپی زیاتومی بررسی تأثیر ماساژ پرینه در مرحله دوم زایمان بر موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-12]
 • اختلالات یادگیری تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 35-44]
 • ایدز تعیین آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران در رابطه با ایدز [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • اسپرم بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-5]
 • اضطراب آشکار اضطراب آشکار و پنهان بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 41-46]
 • اضطراب پنهان اضطراب آشکار و پنهان بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 41-46]
 • الگوی حرکتی تأثیر الگوی حرکتی و شدت فعالیت بدنی بر میزان و نوع پروتئین اوری ورزشی در مردان جوان فعال [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]
 • اورم کاربرد نظریه مراقبت از خود اورم در آموزش برنامه تغذیه ای بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان های آموزشی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 47-54]

ب

 • بارداری بررسی چگونگی انجام ورزش و علل تأثیر گذار بر آن از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آستارا 1391 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]
 • بارور و نابارور مقایسه ویژگیهای شخصیت و شادکامی در بین زنان بارور و نابارور [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 27-33]
 • بیماری ایدز مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 21-28]
 • بیمارستان سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد پرستاران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 6-12]
 • بیمارستان شفاء بررسی ارتباط سازه‌های مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شفا شهرستان بابلسر در سال 1394 [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 19-30]

پ

 • پارگی بررسی تأثیر ماساژ پرینه در مرحله دوم زایمان بر موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-12]
 • پرستاران سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد پرستاران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 6-12]
 • پرستاران بررسی ارتباط سازه‌های مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شفا شهرستان بابلسر در سال 1394 [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 19-30]
 • پرینه بررسی تأثیر ماساژ پرینه در مرحله دوم زایمان بر موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-12]
 • پروتئین اوری ورزشی تأثیر الگوی حرکتی و شدت فعالیت بدنی بر میزان و نوع پروتئین اوری ورزشی در مردان جوان فعال [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]

ت

 • تکنیک دیمتل بررسی ارتباط سازه‌های مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شفا شهرستان بابلسر در سال 1394 [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 19-30]
 • تنظیم خانواده مقایسه¬ی برخی متغیرهای زمینه¬ای در زنان با حاملگی ناخواسته و برنامه¬ریزی شده [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 19-26]

ح

 • حافظة شنیداری تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 35-44]
 • حافظة کوتاه مدت تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 35-44]
 • حاملگی برنامه¬ریزی نشده مقایسه¬ی برخی متغیرهای زمینه¬ای در زنان با حاملگی ناخواسته و برنامه¬ریزی شده [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 19-26]
 • حاملگی ناخواسته مقایسه¬ی برخی متغیرهای زمینه¬ای در زنان با حاملگی ناخواسته و برنامه¬ریزی شده [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 19-26]
 • حرکات ریتمیک ایروبیک تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 35-44]

د

 • دیابت نوع II تاثیر آموزش¬ مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش احساس فشار روانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • داروهای گیاهی بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 15-20]
 • دانشجو تعیین آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران در رابطه با ایدز [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • دانشجویان پرستاری تاثیر کارآموزی بالینی بر شناخت، نگرش و تسلط دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در انجام مهارت-های بالینی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 25-30]
 • دانشگاه تعیین آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران در رابطه با ایدز [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • درد مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 45-51]
 • دیسمنورة اولیه بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 15-20]
 • دلبستگی مقایسه میزان دلبستگی به جنین در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 13-18]
 • دلبستگی پدر- جنین مقایسه میزان دلبستگی به جنین در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 13-18]
 • دلبستگی مادر- جنین مقایسه میزان دلبستگی به جنین در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 13-18]

ر

 • راهکارهای مقابله ای مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 45-51]
 • رضایت جنسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 6-14]
 • رفتارهای پرخطر الگوی سوء مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکزDIC و MMTCشهرستان آمل [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • رهبری خدمتگزار سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد پرستاران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 6-12]
 • روش پیشگیری تعیین آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران در رابطه با ایدز [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • رویکرد راه حل مدار اثربخشی مشاورة گروهی به شیوة راه حل مدار (SFT) در افزایش صمیمیت زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 52-58]

ز

 • زایمان تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 29-34]

س

 • سیگار بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-5]
 • سوء مصرف مواد الگوی سوء مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکزDIC و MMTCشهرستان آمل [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]

ش

 • شادکامی مقایسه ویژگیهای شخصیت و شادکامی در بین زنان بارور و نابارور [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 27-33]
 • شادکامی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 6-14]
 • شدت‌های زیر بیشینه تأثیر الگوی حرکتی و شدت فعالیت بدنی بر میزان و نوع پروتئین اوری ورزشی در مردان جوان فعال [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]
 • شناختی-رفتاری اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 6-14]

ص

 • صمیمیت زناشویی اثربخشی مشاورة گروهی به شیوة راه حل مدار (SFT) در افزایش صمیمیت زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 52-58]

ع

 • عدم لمس پرینه تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 29-34]
 • علل تأثیرگذار بررسی چگونگی انجام ورزش و علل تأثیر گذار بر آن از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آستارا 1391 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]
 • عملکرد سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد پرستاران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 6-12]
 • عملکرد مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 21-28]

غ

 • غرقه سازی مقایسه اثر بخشی تکنیک مواجهه همراه جلوگیری از پاسخ و غرقه سازی بر وسواس شستشوی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-34]

ف

 • فرسودگی شغلی بررسی ارتباط سازه‌های مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شفا شهرستان بابلسر در سال 1394 [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 19-30]
 • فشار روانی تاثیر آموزش¬ مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش احساس فشار روانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • فنالژین بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 15-20]

ک

 • کارآموزی بالینی تاثیر کارآموزی بالینی بر شناخت، نگرش و تسلط دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در انجام مهارت-های بالینی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 25-30]
 • کیفیت زندگی کاربرد نظریه مراقبت از خود اورم در آموزش برنامه تغذیه ای بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان های آموزشی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 47-54]

م

 • ماساژ بررسی تأثیر ماساژ پرینه در مرحله دوم زایمان بر موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-12]
 • مانور ریتگن تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 29-34]
 • مراقبت از خود کاربرد نظریه مراقبت از خود اورم در آموزش برنامه تغذیه ای بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان های آموزشی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 47-54]
 • مراکز DIC الگوی سوء مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکزDIC و MMTCشهرستان آمل [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • مرحله دوم زایمان بررسی تأثیر ماساژ پرینه در مرحله دوم زایمان بر موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-12]
 • مردان جوان فعال تأثیر الگوی حرکتی و شدت فعالیت بدنی بر میزان و نوع پروتئین اوری ورزشی در مردان جوان فعال [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]
 • میزان قند خون تاثیر آموزش¬ مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش احساس فشار روانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • مشاوره قبل از ازدواج بررسی نیازهای آموزشی در کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 36-40]
 • معتاد درون گرا و برون گرا مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 45-51]
 • مهارت های بالینی تاثیر کارآموزی بالینی بر شناخت، نگرش و تسلط دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در انجام مهارت-های بالینی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 25-30]
 • مواجهه همراه جلوگیری از پاسخ مقایسه اثر بخشی تکنیک مواجهه همراه جلوگیری از پاسخ و غرقه سازی بر وسواس شستشوی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-34]

ن

 • نازایی مردان بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-5]
 • نیاز آموزشی بررسی نیازهای آموزشی در کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 36-40]
 • نگرش مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 21-28]

و

 • ورزش بررسی چگونگی انجام ورزش و علل تأثیر گذار بر آن از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آستارا 1391 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]
 • ویژگی های شخصیت مقایسه ویژگیهای شخصیت و شادکامی در بین زنان بارور و نابارور [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 27-33]
 • وسواس فکری – عملی مقایسه اثر بخشی تکنیک مواجهه همراه جلوگیری از پاسخ و غرقه سازی بر وسواس شستشوی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-34]

ه

 • هیجانی و جنسی اثربخشی مشاورة گروهی به شیوة راه حل مدار (SFT) در افزایش صمیمیت زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 52-58]
 • همودیالیز کاربرد نظریه مراقبت از خود اورم در آموزش برنامه تغذیه ای بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان های آموزشی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 47-54]