دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز 1394، صفحه 1-102 
1. بررسی رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس

صفحه 1-12

یحیی حسین زاده فیروزآباد؛ محمدصالح محمدآبادی؛ عبدالعزیز افلاک سیر


8. مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع

صفحه 88-102

امیر عبدالحسینی؛ آزاده عباسی؛ مرتضی عباسی؛ افسر حاجی