دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-86 
3. اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان

صفحه 18-23

محمد خادملو؛ قهرمان محمودی؛ سید حسن سید شریفی؛ سید محمد رضا حسینی؛ مصطفی سلطانی؛ اسماعیل جوادی کهریز؛ داود نصیری زرین قبائی


6. نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان

صفحه 37-44

حسن صادقی؛ مریم شهری؛ نجمه خالقی کیا-دهی؛ زهرا اسدیان خرم‌آبادی؛ ذبیح پیرانی