دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-70 
2. نقش ابعاد سلامت معنوی درپیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرکرج

صفحه 9-16

محمود بهرامی؛ رضا بابایی؛ آرزو فروهر؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار


3. بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب‌آوری در زنان نابارور و بارور

صفحه 17-24

سمانه بهزادپور؛ مریم وکیلی؛ زهرا سادات مطهری؛ فرامرز سهرابی


7. رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهرکرد

صفحه 46-51

محمود کیوان آرا؛ منصور حقیقتیان؛ طاهره نیکخواه