دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، تابستان 1392 
3. کیفیت خواب پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه جراحی قلب باز بیمارستان های استان مازندران و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه مقطعی

صفحه 18-23

فاطمه بزرگ سهرابی؛ آریا سلیمانی؛ محمدرضا حبیبی؛ امیر امامی زیدی؛ هاجر سادات نژاد گرجی؛ فرشاد حسن زاده کیاب


5. نقش سبک‌ دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده

صفحه 36-44

محمد سجاد صیدی؛ ابوالفضل فلاح تفتی؛ منصوره سادات صادقی؛ خدیجه رضایی


7. اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق

صفحه 53-60

علی شاکر دولق؛ محمد نریمانی؛ غلامعلی افروز؛ فریبا حسنی؛ آنیتا باغدارساریانس


8. رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان

صفحه 61-69

قهرمان محمودی؛ رمضان حسن زاده؛ رویا فصیحی؛ محمدرضا اقبال