دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-86 
3. بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه

صفحه 15-20

لیلا مسلمی؛ رضا بخردی؛ صغری حسنی؛ خوشه خالقی نژاد


5. تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان

صفحه 29-34

ام البنین زارع؛ هاجر پاشا؛ بیتا جمالی؛ آزاده کیاپور