دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-72