مقایسه اثر پیاده روی متناوب در مقایسه با یکنواخت بر کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه زابل

2 غضو هیئت علمی/ دانشگاه زابل

چکیده

چکیده
زمینه: امروزه نقش ورزش در سلامتی جامعه و اثر آن در پیشگیری و کنترل بسیاری از بیماری ها ازجمله دیابت نوع 2 مطرح می باشد، اما ورزش بهینه برای این بیماران هنوز ناشناخته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر پیاده روی متناوب در مقایسه با یکنواخت بر کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع 2 بود.
روش تحقیق: در یک مطالعه نیمه تجربی، 24 زن غیرورزشکار مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین سنی 4/6 ± 3/49 سال به روش تصادفی ساده انتخاب و به سه گروه مساوی کنترل، پیاده روی متناوب و یکنواخت تقسیم شدند. هردو گروه تمرین به مدت 8 هفته و هرجلسه یک ساعت و گروه تمرین متناوب (هرهفته 4 جلسه شامل 3 دقیقه پیاده روی سریع و آهسته) و گروه پیاده روی یکنواخت (هرهفته 2 جلسه شامل 60 دقیقه پیاده روی یکنواخت) با شدت 70-60% ضربان قلب بیشینه تمرین کردند و کنترل فقط پیگیری شدند. قبل و بعد از مداخله؛ VO2max، وزن، میزان گلوکز خون ناشتا و HbA1c اندازه گیری و اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون آماری ANOVA آنالیز گردید.
یافته ها: 8 هفته پیاده روی موجب افزایش معنی دار VO2max در هردو گروه نسبت به کنترل شد (04/0p=) اما این افزایش در گروه پیاده روی متناوب بیشتر بود. همچنین آزمودنی ها در گروه های تمرین کاهش معنی داری را در میزان گلوکزخون ناشتا (01/0p=) و HbA1c (005/0p=) و کاهش غیرمعنی داری در وزن نسبت به گروه کنترل داشتند. در کاهش گلوکز خون ناشتا و HbA1c بین دو گروه تمرینی تفاوت معنی دار نبود

کلیدواژه‌ها