بررسی ارتباط بین حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی در پرستاران بیمارستان ولیعصر ممسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه ازاد

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: امروزه در برخی از سازمان های کشور از جمله بیمارستان ها، توجه خاصی به حمایت های اجتماعی سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی نمی شود که این مسئله باعث کاهش بهروری در این سازمان ها شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین حمایت های اجتماعی سازمانی ادراک شده و رفتار های شهروندی سازمانی در پرستاران بیمارستان ولیعصر ممسنی بود.
روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق را کلیه پرستاران بیمارستان ولیعصر شهرستان ممسنی بودند که از این تعداد 40 نفر با محقق همکاری کردند. جهت گردآوری داده‌ها از یک پرسشنامه مشخصات فردی و دو پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی سازمانی ادراک شده(ایسنبرگر و همکاران، 1990) و رفتار شهروندی (پدساکف و همکاران، 1993) استفاده گردید. به منظور توصیف داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها از روش‌های آماری آزمون کلموگروف -اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزارهای SPSS استفاده شد.
یافته ها: یافته‌های این تحقیق نشان داد که بین حمایت های اجتماعی سازمانی ادراک شده و رفتار های شهروندی ارتباط مثبت و معنادار وجود (01/0P ≤ ، 61/0r=) دارد. همچنین، نتایج نشان داد که حمایت های اجتماعی سازمانی ادراک شده قابلیت پیش بینی رفتار های شهروندی آزمودنی ها را به میزان 45% دارد(01/0P ≤).
نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نتایج حاصل از تحقیق بهتر است که به منظور توسعه رفتارهای شهروندی مناسب در جامعه مورد مطالعه به حمایت های اجتماعی سازمانی ادراک شده توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها