اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. *(نویسنده مسؤول) Email: Mohsenrezaiee.ir69@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های ارتباطی به  والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی صورت گرفت.
روش بررسی: روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل ازکلیه مادران دانش آموزان پسر دبیرستانی درسال تحصیلی 91-90 شهر شهریار بود. نمونه پژوهش را 30  نفر از مادران دانش آموزانی که بیشترین نمره پرخاشگری (AGQ) را کسب کردند، تشکیل می­دادکه به شیوه­ی نمونه­گیری داوطلبانه با جایگزینی تصادفی انتخاب ودر دوگروه آزمایش وکنترل (هرکدام15 نفر) جایگزین شدند.گروه آزمایش به مدت 8 جلسه (هر هفته یک جلسه به مدت 90 دقیقه) تحت آموزش قرار گرفتند،در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله­ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون t  مستقل استفاده شد.
یافته­ها: آموزش مهارت­های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی باعث کاهش پرخاشگری گروه آزمایش شد.
 نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد آموزش مهارت­های ارتباطی به والدین نمره­ی کلی پرخاشگری دانش آموزان و ابعاد احساس پرخاشگرانه، فکر پرخاشگرانه و رفتار پرخاشگرانه آنان را  بطور معناداری کاهش داده است (05/0p<).

 

کلیدواژه‌ها