ارزیابی عملکرد بیمارستان های مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت با الگوی بالدریج در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات مدیریت بیماستان، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. *(نویسنده مسؤول) Email: javad014@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اینکه بیمارستان جزء مهترین سیستم­های مراقب بهداشت و درمان کشور می­باشد، ارزیابی چگونگی انجام فرآیندها جهت شناسایی نقاط ضعف و رفع این مسائل اهمیت ویژه­ای پیدا می کند.
روش بررسی:این مطالعه ازنظرهدف کاربردی،زمان مقطعی وازنوع توصیفی تحلیلی بودکه با استفاده از چک لیست استاندارد بالدریج عملکرد بیمارستان مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل مدیران ارشد و مسئولین بخش­هااست که در سه بیمارستان به تعداد 60نفربودند. شیوه نمونه گیری سرشماری بود .نتایج به دست امده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انالیز گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که در معیارهای رهبری، تمرکز بر بازار و بیماران ،اطلاعات و تحلیل انها ،منابع انسانی و نتایج با توجه به اینکه سطح معناداری( 001/0=p) کوچکتر از سطح خطای 05/0 می باشد، تفاوت درعملکرد بیمارستان هاوجودداشت که بهترین عملکرددرمعیار رهبری مربوط بیمارستان دولتی، تمرکز بر بازار و بیماران بیمارستان خصوصی،ودرمعیارهای اطلاعات و تحلیل انها،منابع انسانی و نتایج مربوط به بیمارستان تامین اجتماعی بود.همچنین درمعیار برنامه ریزی استراتژیک با توجهبه این­که سطح معنی­داری( 335/0(p= بزرگتر از سطح خطای 05/0 می­باشد تفاوت در عملکرد مشاهده نشد.
نتیجه گیری :داده­های حاکی ازآن است که بیمارستان دولتی فقط در معیار رهبری بالاترین امتیاز راکسب کرد، که این موضوع نشانه عدم تاثیر به سزای طرح تحول در عملکرد بیمارستان دولتی بود. لذا به مسئولین و سیاستگذاران سلامت توصیه می شود که درزمینه افزایش بهره وری طرح تحول سلامت توجه بیشتری داشته باشند.

 

کلیدواژه‌ها