اثربخشی نقاشی‌درمانی در کاهش کاستی‌توجه ـ بیش‌فعالی کودکان پسر کم‌توان‌ ذهنی آموزش‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران *(نویسنده مسؤول) Email: Ahasan.amiri@yahoo.com

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اختلال کاستی توجه- بیش­فعالی مشکلی متداول میان کودکان پسر کم­توان­ ذهنی آموزش­پذیر است. یکی از روش­های پیشنهاد شده جهت درمان، هنردرمانی است. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی نقاشی­درمانی در کاهش کاستی توجه- بیش‌فعالی کودکان پسر کم­توان ذهنی آموزش­پذیر است.
روش بررسی‌: پژوهش حاضر یک مطالعه­ی شبه­آزمایشی بود. جامعه­ی آماری، شامل کلیه­ی پسران 8 تا 16 سال کم­توان ذهنی آموزش­پذیر مراکز آموزشی استثنایی شهرستان ایلام است.ازمیان افرادیکه بالاترین نمره را از فرم معلم مقیاس درجه­بندی کانرز کسب کرده­اند. 48 نفربه شیوهتصادفیسادهانتخابوبه طورتصادفیبهدوگروه تقسیمشدند.گروهآزمایش،دورهآموزشی  رادر8جلسه دریافتکردند.پسازاتمامجلساتدرمانیویکماهبعد،پس­آزمونوآزمونپیگیریانجامشد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون اندازه­گیری مکرر نشان داد که میانگیننمرهمیزان کاستی توجه- بیش‌فعالی در پیش­آزمونوپس­آزموندرگروهآزمایشتفاوتمعنادارداشت،اماایننمرهدر  پس­آزمونوپیگیریتفاوتمعنادارینداشت.
نتیجه‌گیری: از یافته­های پژوهش  می­توان نتیجه گرفت که نقاشی­درمانی در کاهش کاستی توجه- بیش‌فعالیکودکان پسر کم­توان­ ذهنی آموزش­پذیر مؤثر است.

 

کلیدواژه‌ها