اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت جنسی افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 کارشناسی ارشد، روانشناسی ، دانشگاه پیام نور کاشمر، کاشمر، ایران

3 کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام، تربت جام، ایران

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: هـدف از پژوهش حاضر تعیین اثـر بخـشی درمان پذیرش و تعهد به شیوه‌ گروهی بـر افزایش رضایت جنسی در افراد با سندرم آشیانه خالی بود. این پـژوهـش نیمه آزمایـشی، از نوع پیـش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل اسـت.
مواد و روش‌ کار: جامعه آماری را کلیه مردان و زنان شهرستان تهران که فرزندانشان آنها را ترک کرده و از آنها جدا شده‌اند است، تشکیل دادند. با استفـاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 30 نـفـر انتخـاب شـدند. به منظور جمع آوری داده‌ها در مرحله پس آزمون از پرسشنـامه رضایت جنسی لارسون استفـاده شـد. . ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﺬﻳﺮش و ﺗﻌﻬﺪ، ﻃﻲ 8 ﺟﻠﺴﻪ 2 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ درﻣﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮق روی ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺪداً اﺟﺮا ﺷﺪ. جهت تحلیل داده‌ها، از آمار توصیـفی و آمار استنبـاطی (آزمون تحلیل کوواریانس) استفـاده شـد.
یافته‌ها: یافته‌های به دست آمده نشان داد که میانگین نمرات رضایت جنسی در پس آزمون و گروه آزمایش به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر است.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان گفت که درمان پذیرش و تعهد به شیوه گروهی در افزایش رضایت جنسی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها