بررسی وضعیت دلزدگی زناشویی، قدرت پذیرش، شادکامی و تنظیم هیجانی در همسران مردان نابارور و همسران مردان بارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی واجتماعی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تاکنون مطالعات روانشناختی کمی روی همسران مردان نابارور انجام شده است. از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف مقایسه دلزدگی زناشویی، قدرت پذیرش، شادکامی و تنظیم هیجانی در همسران مردان نابارور و همسران مردان بارور انجام پذیرفت.
روش بررسی: روش مطالعه علی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه همسران مردان نابارور مراجعه کننده به مراکز خصوصی مربوط به ناباروری و همسران مردان بارور شاغل در این مراکز در شهر تهران در تابستان 1395 بود. 50 نفر از همسران مردان نابارور و 50 نفر از همسران مردان بارور به شیوه نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه دلزدگی زناشویی، پرسشنامه پذیرش خود، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه تنظیم هیجانی بود. داده‌ها به وسیله روش آماری t مستقل با کاربرد SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین دلزدگی زناشویی، شادکامی و تنظیم هیجانی همسران مردان بارور و نابارور تفاوت معنادار وجود دارد (05/0p

کلیدواژه‌ها