بررسی فرایند مراقبت مدیریت شده بارداری بر اساس الگوی دونابدیان در شهرستان گرگان 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی گلستان. بیمارستان صیاد گرگان

چکیده

مقدمه: مراقبت مدیریت شده با دامنه مختلفی از استراتژی های سازمانی و از طریق مدیریت نمودن سلامت بیماران، رفتار بیماران و موسسات مراقبت سلامتی ،به ارتقای کیفی خدمات می پردازد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت فرآیند مراقبت های مدیریت شده ی بارداری بر اساس الگوی دونابدیان، در مراکز بهداشتی شهرستان گرگان انجام شد.
مواد وروش‌ها:این مطالعه توصیفی پیمایشی در سال 1395 برروی 300 زن باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی گرگان انجام گردید. افراد به صورت نمونه‌گیری چند مرحله‌ای وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه مشخصات ارائه‌دهندگان مراقبت،مشخصات واحدهای پژوهش، چک لیست بررسی فرایند مراقبت دونابدیان (دارای دو بخش عملکردوتعامل بین فردی)بود، داده‌ها توسط نرم افزار SPSS 16 و آمارتوصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش در ارزیابی 18 مرکز بهداشتی درمانی نشان داد که مراکز از لحاظ عملکرد کلی و ثبت، مطلوب ولی کار عملی متوسط بود. مهارت برقراری ارتباط کلی و مهارت کلامی، مطلوب بوده ولی مهارت غیر کلامی متوسط و در مهارت گوش دادن فعال ضعیف و در نهایت در بعد حفظ حریم خصوصی اختلاف در سه حیطه معنی دار نبوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، کسب مهارت عملی وارائه کارگاه های برقراری تعامل بین فردی ،برای مراقبین احساس می شود.

کلیدواژه‌ها