بررسی مهارت های ارتباطی، هیجانی، بهزیستی و رضایت زوجی در زنان مبتلا به آریتمی قلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوروانشناسی

2 گروه روانشناسی- دانشکده روانشناسی - دانشگاه ازاد نایین - شهر اصفهان - ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی مهارت های ارتباطی ، هیجانی، بهزیستی و رضایت زناشویی در زنان مبتلا به آریتمی قلبی انجام شد.
روش بررسی: روش پژوهش علی مقایسه ای بود، جامعه آماری کل بیماران زن مبتلا به آریتمی قلبی بودند که در سال 1394 طی دو ماه به کلینیک قلب بیمارستان چمران اصفهان مراجعه کرده بودند و نیز بستگان غیر بیمار آن ها تشکیل گردید که با استفاده از روش دردسترس 50 نفر زن مبتلا به آریتمی قلبی و 50 نفر همتایان سالم همراه بیمار مشخص شدند و پرسشنامه های مهارتهای ارتباطی Queendom ، دشواری تنطیم هیجانیGratz&Roemer، بهزیستی روانشناختی Reef و رضایت زوجی Enrich را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره انجام شد.
یافته ها :نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مهارت هایارتباطی، هیجانی، بهزیستی و رضایتمندی زناشویی در بیماران مبتلا به آریتمی قلبی در مقایسه با افراد سالم تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 p≤ ).
نتیجه گیری:با توجه به آن که سطح ارتباطات ، هیجانات، بهزیستی و رضایتمندی دربیماران مبتلا به آریتمی قلبی در مقایسه با افراد سالم پایین تر است؛ لذا احتمال می رودکه این عوامل زمینه ساز و تسریع کننده خطر آریتمی قلبی در این افراد باشد؛ بنابراین توجه متخصصین به سازه های روانی – اجتماعی در کنار مداخلات پزشکی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها