تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضامندی زناشویی و مهارتهای ارتباطی و حل مساله دانشجویان متاهل شهرستان تربت جام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف:
روش بررسی: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون، گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور شهر تربت جام را در سال 95 تشکیل دادند که نمونه مورد مطالعه به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و با جایگزینی تصادفی در دو گروه 14 نفری به عنوان گروه آزمایش و گواه قرار گرفت. چند روز پس از اجرای پیش آزمون، برگزاری نشست های گروهی آغاز شد و 9 جلسه هفتگی 60 دقیقه ای برنامه آموزش گروهی مهارتهای زندگی برای گروه آزمایش برگزار شد. برای گروه گواه هیچ مداخله ای انجام نشد و کنترل شد که طی انجام پژوهش در جای دیگر نیز مداخله ای دریافت نکنند. پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ و مهارتهای ارتباطی و حل مساله در گروه نمونه استفاده شد.داده های تحقیق با استفاده از آزمون های میانگین و انحراف استاندارد،شیب خط رگرسیون، تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که نسبت F تحلیل کوواریانس در رضامندی زناشویی (F=53/25 و P= 0/001)، مهارت های ارتباطی (F=0 و P=0/001) و حل مساله (F=147/35 و P=0/001) به دست آمدند. این یافته ها نشان می دهد که در متغیرهای وابسته (رضامندی زناشویی، مهارت های ارتباطی و حل مساله) بین گروه های آزمایش و گواه تفاوت معنی دار آماری دیده می شود.

کلیدواژه‌ها