نقش کارکردهای شناختی حافظه فعال، نگرش ریاضی و اضطراب ریاضی برعملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس سطوح یادگیری در طبقه بندی اصلاح شده بلوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد کرمان

2 استادیار دانشگاه آزاد کرمان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نفش عملکردهای شناختی« ظرفیت حافظه فعال ،نگرش ریاضی و اضطراب ریاضی» فراگیران مقطع سوم دبیرستان های پسرانه ناحیه 2 شهرستان مشهد بر عملکرد تحصیلی آنان، بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم می باشد. روش این پژوهش حاضر غیر آزمایشی(همبستگی) بود. بدین منظور به روش نمونه گیری خوشه ای(مناطق، مدارس، کلاس، دانش آموزان) 145 دانش آموز پسر انتخاب شدند. که به پرسشنامه های «مقیاس اضطراب ریاضی»، «مقیاس نگرش به ریاضی» ،« مجموعه آزمون فعال کودکان(WMTB-C)» و «آزمون عملکرد ریاضی» پاسخ دادند برای انجام ارزیابی عملکرد ریاضی بر اساس جدول طبقه بندی اصلاح شده بلوم 5 سوال ریاضی از مباحث توابع ، حد و مشتق طراحی گردید . یافته های این پژوهش نشان می دهد که میزان اثرگذاری حافظه فعال، نگرش و اضطراب ریاضی برعملکرد تحصیلی ریاضی فراگیران در سطوح مختلف دانش و فرایند های شناختی ، متفاوت می باشد. نتایج این پژوهش می تواند در زمینه پیشرفت عملکرد دانش آموزان در حل مسائل ریاضی، یادگیری معنادار، تدریس متناسب سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها