بررسی نقش عملکردهای شناختی و سبک شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد کرمان

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکردهای شناختی« اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی،دقت ریاضی، ظرفیت حافظه فعال» و سبک های شناختی دانش آموزان بر پیشرفت درس ریاضی انجام شد. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش آموزان پسر پایه هشتم دوره ی اول متوسطه مدارس دولتی آموزش و پرورش شهر مشهد در سال تحصیلی 94-95 بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان 333 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش، پرسشنامه سبک های شناختی وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه، آزمون نگرش به ریاضی ، دقت ریاضی ، اضطراب ریاضی و حافظه فعال را تکمیل نمودند. یافته ها: نشان داد که اضطراب یادگیری ریاضی در یک رابطه منفی می تواند پیشرفت در درس ریاضی را پیش بینی نماید، نتایج این پژوهش ها معرف آن است که نگرش مثبت به درس ریاضی باعث افزایش تمرکز حواس و توانایی حل مسائل ریاضی می شود. همچنین یافته ها نشان داد که دانش آموزان با ظرفیت حافظه فعال بالا، عملکرد بهتری در حل مسأله ریاضی نسبت به دانش آموزان با ظرفیت حافظه فعال پایین و متوسط در درس ریاضی دارند. همچنین ارتباط معنی دار و مثبتی میان نمره آزمون شکل های نهفته و عملکرد ریاضی وجود دارد. همچنین مدل رگرسیون گام به گام نشان می دهد که متغیرهای حافطه فعال و سبک های شناختی عملکرد ریاضی دانش آموزان را تحت الشعاع قرار می دهند.

کلیدواژه‌ها