اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشیار روان شناسی دانشگاه ایلام.

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: کاهش رضایت زناشویی و حس ناخشنودی از مسائل مهمی است که در میان زنان متأهل خانه‌دار شایع‌تر و بر کیفیت زندگی آنان مؤثر است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب که رویکردی برای پایش و کنترل رفتار، پذیرش مسئولیت و انجام انتخاب‌های مناسب است، بر افزایش رضایت زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زنان متأهل خانه‌دار پرداخته است.

روش بررسی‌: پژوهش نیمه‌آزمایشی، طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه‌ی زنان متأهل خانه‌دار مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر ایلام و نمونه شامل60 زن، که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند دو گروه در ابتدا پیش-آزمون را دریافت کردند سپس زنانی که در گروه آزمایش بودند10 جلسه تئوری انتخاب را دریافت کردند و در نهایت پس‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. به منظور گرد‌آوری یافته‌ها از پرسشنامه رضایت زناشویی و کیفیت زندگی استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج پژوهش استفاده از آزمون ویلکاکسون نشان داد که پس از مداخله تفاوت معناداری در میانگین نمره آزمون رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در گروه آزمایش و کنترل مشاهده شد (05/0p< ).

بحث و نتیجه‌گیری: نظریه انتخاب در بهبود رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متأهل خانه‌دار مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر ایلام مؤثر است. محیط محترمانه، ابراز احساسات و درک همدلانه در گروه درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کیفیت زندگی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها