مقایسه کارکردهای برنامه ریزی- سازماندهی، بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری نارسانویسی، نارساخوانی و ریاضی با همتایان بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد کرمان

2 استادیار دانشگاه آزاد کرمان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی(برج لندن، بازداری پاسخ)در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری« نارسانویسی، نارساخوانی و دیسکلکلیا» با همتایان عادی انجام شده است.
روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه آن شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطه ابتدایی با و بدون ناتوانی یادگیری در شهر مشهد است. بر این اساس 116ز دانش آموزان مقطع ابتدایی مرکز ناتوانی های یادگیری منطقه تبادکان شهر مشهد که از میان آنها 34 نفر نارسانویس، 40 نفر نارساخوان و 42 نفر ناتوانی ریاضی بودند به صورت نمونه هدفمند انتخاب و با 42 نفر از دانش آموزان عادی مقایسه شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از آزمون برج لندن،استروپ پیچیده استفاده گردید. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که کودکان دارای اختلال ناتوانی نارسانویسی، نارساخوانی و دیسکلکلیا نسبت به کودکان عادی عملکرد ضعیف تری در زمان واکنش، بازداری پاسخ و آزمون برج لندن) دارند. و تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت.
نتیجه گیری: به نظر می رسد این ضعف منجر به مشکلاتی در تصمیم گیری و عدم قضاوت مناسب، مشکلات با نوآوری ها و تغییر، حواس پرتی و مشکلات در جنبه های مختلف حافظه می شود

کلیدواژه‌ها