رابطه بین جهت گیری مذهبی با شادکامی و سلامت روان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 کارشناسی ارشد علوم قران وحدیث

چکیده

زمینه و هدف: امروزه سلامت روان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها و یکی از جنبه‌های مفهوم کلی سلامت است و باورهای مذهبی یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر سلامت روان به شمار می‌آید. باوجود این جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی، می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر زندگی افراد داشته باشد. به همین منظور هدف پژوهش حاضر تعیین همبمواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 95 اجرا گردیده است. 140 نفر از دانشجویان دانشگاههای شهر لنده با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. ابزار گرداوری اطلاعات در این مطالعه شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، پرسشنامه شادکامی آکسفوردو پرسشنامه سلامت روان GHQ-12 بود. داد ه ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری spss 19 و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی و شادکامی و سلامت روان همبستگی مثبت معنادار وجود داشت، همچنین بین جهت گیری مذهبی بیرونی با سلامت روان و شادکامی همبستگی منفی ومعنادار بدست آمد. (p>0/05).

بحث ونتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت جهت گیری مذهبی و عمل به باورهای دینی پیش بینی کننده های مناسبی برای شادکامی و سلامت روان هستند و می توان با تقویت جهت گیری مذهبی سلامت روان و شادکامی بیشتری برای افراد جامعه فراهم نمود
ستگی جهت‌گیری مذهبی با سلامت روان دانشجویان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها