رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی وتیپ A  و B در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شهر مشهد انجام گرفته است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 80 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از پرسش نامه MMPI فرم کوتاه و پرسشنامه تیپ شخصیتی A و  B بورتنر، ارزیابی شدند.
یافته ها:  تحلیل رگرسیون نشان داد که مقیاس سایکوپاتی رابطه ی معناداری با مقیاس تیپ  A و B دارد، به طوری که این مقیاس به میزان 9/14 درصد تیپ  Aو B را در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 پیش بینی می کند (149/0R2 =). مقیاس پارانویا نیز به میزان 9/20 درصد توان پیش بینی تیپ  Aو B را در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 دارد (209/0R2 =). مقیاس پسیکاستنی نیز به میزان6/26 درصد(266/0R2 =) درصد می تواند تیپ A و B را در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 پیش بینی کند. همچنین با استفاده از مقیاس اسکیزوفرنی به میزان 8/35 درصد می توان به پیش بینی دست زد (358/0R2 =). مقیاس مانیا 36 درصد (360/0 R2 = )، مقیاس هیپوکندری 3/35 درصد (353/0R2 =) و مقیاس افسردگی 8/33 درصد (338/0=  R2 ) توان پیش بینی تیپ A و B را دارند.
 بحث ونتیجه گیری: بیشترین برافراشتگی بین صفات شخصیت در افراد مبتلا به دیابت نوع دو به ترتیب مربوط به هیستیری، اسکیزوفرنی و افسردگی می باشد. همچنین گرایش افراد مبتلا به دیابت نوع دو به سمت تیپ A می باشد. 

کلیدواژه‌ها