عوامل مرتبط با احساس شادکامی زنان نابارور شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)*Almasi_57@yahoo.comEmail

چکیده

در سال‌های اخیر، برآورد شیوع ناباروری در استان ایلام، بیش از برآوردهای انجام گرفته در سال‌های قبل‌تر بوده است. از آنجایی­که ناباروری پد‌‌یده‌ای استر‌س‌زا بوده و علاوه بر جنبه‌های پزشکی، دارای جنبه‌های روانی و اجتماعی می‌باشد، در قلمرو علوم رفتاری و اجتماعی نیز قرار می‌گیرد. بر این اساس پژوهش حاضر در پی آن است به بررسی احساس شادکامی زنان نابارور شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن بپردازد.
روش بررسی:این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که با استفاده از طرح همبستگی پیش­بینی کنندهانجام شد. نمونه پژوهش 116 نفر از زنان نابارور شهر ایلام است که تابستان و پاییز سال 1395 به پزشکان متخصص زنان و زایمان مراجعه نموده‌ بودند. اطلاعات مورد نیازبه شیوه نمونه­گیری در دسترس و به­وسیله پرسشنامه جمع­آوری شد. پرسشنامه مورد نظر از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول سوالات زمینه­ای؛ در بخش دوم عوامل بالقوه مرتبط، و در بخش سوم متغیر شادکامی سنجش شده­اند. در این راستا از پرسشنامه استاندارد آلپورت و راس، پرسشنامه میلر، و پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شده است. اطلاعات گردآوری شده، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین تبیین رگرسیونی چند مرحله­ای در نرم افزار spss نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد پاسخگویان از میزان شادکامی متوسطی (84/74) برخوردار بوده­اند و همبستگی بین عوامل مرتبط رضایت از زندگی )606/0 (r = ، خودباوری )767/0 (r = ، پایبندی به اعتقادات )676/0 (r= ، مقبولیت اجتماعی )567/0(r= ،  هدفمندی )723/0 (r= ، امید به آینده )651/0 (r=  و منظم بودن )488/0 (r=  با متغیر احساس شادکامی، مستقیم، و در سطح حداقل 95 درصد معنی­دار است (05/0˂p). از سوی دیگر رابطه متغیر احساس از خود بیگانگی )641/0- (r = با احساس شادکامی در سطح حداقل 95 درصد معنی­دار (05/0˂p)، اما معکوس است. همچنین رابطه معنی­داری بین متغیرهای سازگاری و محرومیت نسبی با متغیر وابسته مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان می­دهد متغیرهای پایبندی به اعتقادات، خودباوری و احساس از خود بیگانگی تقریبا 70 درصد )69/0(r2=  از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده­اند (00/0˂p).
نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودنمیزان شادکامی زنان نابارور، شایسته است متخصصان زنان و زایمان و کارشناسان مامایی، علاوه بر جنبه‌های درمانی، مسایل روانی و اجتماعی این زنان را نیز مورد توجه قرار دهند

کلیدواژه‌ها