بررسی همزمان نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. * (نویسنده مسئول) Email: karimgolpsy68@gmail.com

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

5 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، البرز، ایران.

چکیده

: اختلال اضطراب اجتماعی را می­توان اختلالی دانست که با ترس از ارزیابی منفی و سطوح بالای اضطراب و اجتناب در موقعیتهای اجتماعی و عملکردی مشخص می­شود. این پژوهش با هدف تعیین نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش­بینی علایم اضطراب اجتماعی انجام شده است.
روش بررسی: روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و برای انجام پژوهش 261 دانشجوی دانشگاه شاهد تهران به صورت نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی­ها به پرسشنامه­های حساسیت اضطرابی، تنظیم هیجانی و پرسشنامه فوبی اجتماعی پاسخ داده و نتایج با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد واکاوی قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که تمامی مؤلفه­های حساسیت اضطرابی (P<0/001، t= 3/38, 2/66, 5/37 ) و تنظیم هیجانی(P<0/001، t= 3/90, 2/63) قادر به پیش­بینی اضطراب اجتماعی هستند.
بحث و نتیجه­گیری: بنابراین نتایج پژوهش نشان از تأثیرگذاری حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی بر روی اضطراب اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها