مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 استادیارگروه روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسؤول)* kakbraee@gmail.com Email:

چکیده

تحمل آشفتگی به عنوان یک ساختار مهم رشدی، بینشی جدید درباره شروع و تداوم آسیب های روانی و همچنین پیشگیری و درمان فراهم آورده است, آشفتگی ممکن است ماحصل فرایند های فیزیکی و شناختی باشد, پژوهش حاضر  با هدف پیش بینی تحمل آشفتگی براساس سیستم های مغزی رفتاری و بد تنظیمی هیجانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه انجام گرفت,
مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه پیام نور کرمانشاه در سال تحصیلی 94-95 به تعداد 8000 نفر می باشند که از این افراد، تعداد 340 نفر دانشجو با توجه به جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند، داده ها با استفاده از پرسشنامه های سیستم های بازداریو فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، 1994)، دشواری در تنظیم هیجانی و تحمل پریشانیجمع آوری گردید، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و همبستگی کانونی و با استفاده از نرم افزار Amos 23 و  SPSS-16استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین سیستم بازداری رفتاری، سیستم فعال ساز رفتاری و بد تنظیمی هیجانی با تحمل آشفتگی رابطه ­معنادار وجود دارد، , همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 42% واریانس تحمل آشفتگی توسط متغیر های متغیرهای سیستم فعال ساز رفتار، سیستم بازداری رفتاری و بد تنظیمی هیجانی قابل پیش بینی است.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت متغیرهای سیستم بازداری رفتاری، سیستم فعال ساز رفتاری و بد تنظیمی هیجانی در پیش بینی تحمل آشفتگی دانشجویان بسیار با اهمیت هستند.

کلیدواژه‌ها