بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، مرکز مهاباد، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران

4 مدرس، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز ایلام، ایران * (نویسنده مسؤول)Email: haji_afsar@yahoo.com

چکیده

: آبستنی، تنها با تغییرات جسمی در زن همراه نیست بلکه ازنظر روحی نیز دگرگونی‌هایی در زن باردار رخ می‌دهد. عوامل مختلفی در سلامت بارداری مادران مؤثر است که از آن جمله می‌توان به عوامل روان‌شناختی خود مادر، اضطراب، استرس و افسردگی اشاره کرد. دوران حاملگی می‌تواند به حدی استرس‌زا باشد که بیماری‌های روانی را برانگیزد اضطراب دوران بارداری می‌تواند باعث پیامدهای مهمی ازجمله کمبود وزن، قد نوزادان در هنگام تولد شود.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی است که به‌منظور بررسی ارتباط بین حالات روان‌شناختی زنان باردار و اندازه قد، وزن و دور سر نوزادان در هنگام تولد انجام‌شده است. جهت برآورد حجم نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد (تعداد نمونه برابر با 60 نفر). ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS) و همچنین مقیاس حمایت اجتماعی ادراک‌شده‌ی چندبعدی (MSPSS) بود که در سه‌ماهه‌ی سوم بارداری توسط زنان باردار تکمیل شد و چگونگی وضعیت بدنی نوزادان نیز از روی پرونده‌ی پزشکی آنان به دست آمد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک‌شده‌ی مادران باردار بر وضعیت بدنی نوزادان آنان در هنگام تولد تأثیر دارد، مخصوصاً حمایت اجتماعی افراد مهم که قابلیت پیش‌بینی وزن نوزاد (018/0=p) و اندازه دور سر نوزاد (007/0=p) را دارد ولی بین افسردگی، اضطراب و استرس مادر با وضعیت بدنی نوزاد تازه متولدشده همبستگی جزئی نشان داده شد که معنی‌دار نبوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به سختی‌های دوران بارداری و افزایش حساسیت زنان باردار در این دوران به دلایل تغییرات هورمونی و جسمانی خاص این دوران، ضرورت وجود منابع حمایتی از سوی خانواده و افراد مهم زندگی مخصوصاً شوهران به میزان بسیار زیاد احساس می‌شود

کلیدواژه‌ها