تاثیر مداخله آموزشی بر سلامت باروری زوجین داوطلب ازدواج استان قم در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مبارزه با بیماریها، مرکز بهداشت شهرستان قم ، دانشگاه علوم پزشکی قم

2 گروه سلامت خانواده و جمعیت، مرکز بهداشت شهرستان قم دانشگاه علوم پزشکی قم

3 گروه پرستاری،‌ دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم.

چکیده

:کلاسهای آموزشی مشاوره حین ازدواج با هدف افزایش اطلاعات و ایجاد نگرش مثبت به مسائل مختلف سلامت باروری می­تواند پایه­گذار یک زندگی زناشویی موفق باشد. هدف از این مطالعه تعیین تاًثیر مداخله آموزشی بر سلامت باروری و بهداشت جنسی زوجین شرکت کننده در کلاس­های حین ازدواج می باشد.
 
روش بررسی: مطالعه حاضر مداخله ای ­_ نیمه تجربی ، به صورت قبل و بعد از آموزش و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی بر 424 نفر مراجعه کننده جهت شرکت درکلاس­های مشاوره هنگام ازدواجکه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند انجام شد. بعد از وارد کردن داده­های پرسشنامه، از آزمون های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده شد.
 
یافته ها: میانگین آگاهی  قبل از مطالعه در شرکت کنندگان از 0.428  ±  1.40  به  0.183 ±  1.87 افزایش یافته است. و در خصوص نگرش نیز میانگین آن از  0.445± 402 به0.380 ± 4.43 افزایش یافته است. میانگین نمره آگاهی و نگرش شرکت کنندگان در مطالعه، بعد از مداخله آموزشی نسبت به قبل از مداخله آموزشی به طور معنی داری در تمامی حیطه ها افزایش نشان می دهد(001/0 >P)
 
بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد آموزش موجب افزایش آگاهی و نگرش زوجین شرکت کننده در کلاس­های هنگام ازدواج شد. پیشنهاد می شود آموزش­ها بر اساس الگوهای آموزش بهداشت طراحی و با تداوم این قبیل آموزش­ها و برگزاری دوره­های آموزشی مختلف پس از ازدواج، کمک بسزایی در ایجاد رضایت زناشویی گردد.

کلیدواژه‌ها