اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش مشکلات سلامت روان ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

گروه علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تربت جام، تربت جام، ایران. (نویسنده مسؤول)* Email: shokhmgar0188@yahoo.com

چکیده

خانواده درمانگران و مشاوران ازدواج هر ساله با زوجین متعددی روبرو هستند که مشکل آن‌ها خیانت است. از این رو در سال‌های اخیر کاهش مشکلات سلامت روان این زوجین مورد توجه درمانگران قرار گرفته است.
طرحواره درمانی به عنوان یکی از روش‌های رایج در ارتقاء سلامت روان شناخته شده است لذا این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی طرح‌واره درمانی بر کاهش مشکلات سلامت روان ناشی از روابط فرا زناشویی در زوجین انجام شد.
روش‌ بررسی: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد . جامعه آماری این پژوهش همه زوجین مواجه با خیانت زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تربت‌جام بودند. آزمودنی‌ها بر اساس مراجعه به مرکز مشاوره و از طریق فراخوان در مراکز مشاوره مختلف جمع‌آوری شدند. از میان آنان 50 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه (هر گروه 25 نفر) شامل گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش طرح‌واره درمانی آموزش دیدند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. گروه‌ها پرسشنامه سلامت روان (GHQ) را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 به روش کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: بین گروههای آزمایش و کنترل از نظر مولفه های سلامت روان تفاوت وجود دارد(05/0>P). همچنین بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ سلامت روان تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0>P).
 بحث­ونتیجه­گیری: آموزش طرح‌واره درمانی بر کاهش مشکلات سلامت روان زوجین با مشکل روابط فرا زناشویی اهمیت بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها