مقایسه راهبرد های تکاملی زندگی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 انیستیتو روانپزشکی تهران

2 استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی بالینی انیستیتو روانپزشکی تهران

4 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

زمینه و هدف: مصرف مواد یکی از پیچیده ترین مشکلات جامعه بشری است که نقش عوامل مختلف در بروز آن تا کنون پیدا شده است اما از منظر روانشناسی تکاملی تا کنون به این پدیده پرداخته نشده است. نظریه راهبردهای زندگی منجر به یک درک جدید از اعتیاد شده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تکاملی زندگی در افراد مصرف کننده مواد افیونی و افراد عادی بدون هرگونه اختلال مرتبط با مصرف مواد در شهر تهران بود.
روش بررسی: در این مطالعه علی مقایسه ای، 96 نفر از افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی، از مرکز مطالعات ملی اعتیاد (INCAS)، و 97 نفر از افرادی که هیچ گونه اختلال مرتبط با مصرف مواد نداشتند؛ و از لحاظ تحصیلات و طبقه اجتماعی- اقتصادی با گروه مصرف کنندگان مواد افیونی همتا شده بودنداز یک پارک و مسجد در تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از اجرای پرسشنامه راهبرد زندگی (ALHB) داده ها با آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی در نرم افزار spss 16 تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که راهبرد زندگی به طور معناداری در گروه مصرف کنندگان مواد افیونی (2/17) سریع تر از گروه کنترل بود (01/0>P).
بحث و نتیجه گیری: راهبرد زندگی سریع می تواند یک متغیر جدید برای فهم بیشتر و برنامه ریزی برای پیشگیری از اعتیاد باشد.

کلیدواژه‌ها