اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 خوارزمی تهران

2 دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

چکیده:
سابقه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل ازکلیه مادران دانش آموزان پسر دبیرستانی درسال تحصیلی 91-90 شهر شهریار بود. نمونه پژوهش را 30 نفر از مادران دانش آموزانی که بیشترین نمره پرخاشگری (AGQ) را کسب کردند، تشکیل می‌دادکه به شیوه‌ی نمونه‌گیری داوطلبانه با جایگزینی تصادفی انتخاب ودر دوگروه آزمایش وکنترل ( هرکدام15 نفر) جایگزین شدند.گروه آزمایش به مدت 8 جلسه (هر هفته یک جلسه به مدت 90 دقیقه) تحت آموزش قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون T مستقل استفاده شد.
یافته‌ها: آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی باعث کاهش پرخاشگری گروه آزمایش شد.
استنتاج: نتایج نشان داد آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین نمره‌ی کلی پرخاشگری دانش آموزان و ابعاد احساس پرخاشگرانه، فکر پرخاشگرانه و رفتار پرخاشگرانه آنان را بطور معناداری کاهش داده است (05/0p

کلیدواژه‌ها