اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش کاستی توجه بیش‌فعالی کودکان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی گروه روان شناسی دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 ، دانشجوی دکترای روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: اختلال کاستی توجه- بیش‌فعالی مشکلی متداول میان کودکان پسر کم‌توان‌ ذهنی آموزش‌پذیر است. یکی از روش‌های پیشنهاد شده جهت درمان، هنردرمانی است. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی نقاشی‌درمانی در کاهش کاستی توجه- بیش‌فعالی کودکان پسر کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر است.

روش بررسی‌: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی شبه‌آزمایشی بود. جامعه‌ی آماری، شامل کلیه‌ی پسران 8 تا 16 سال کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مراکز آموزشی استثنایی شهرستان ایلام است. از میان افرادی که بالاترین نمره را از فرم معلم مقیاس درجه‌بندی کانرز کسب کرده‌اند. 48 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمایش، دوره آموزشی را در 8 جلسه دریافت کردند. پس از اتمام جلسات درمانی و یک ماه بعد، پس‌آزمون و آزمون پیگیری انجام شد.

یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون اندازه‌گیری مکرر نشان داد که میانگین نمره میزان کاستی توجه- بیش‌فعالی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه آزمایش تفاوت معنادار داشت، اما این نمره در پس‌آزمون و پیگیری تفاوت معناداری نداشت.

نتیجه‌گیری: از یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که نقاشی‌درمانی در کاهش کاستی توجه- بیش‌فعالی کودکان پسر کم‌توان‌ ذهنی آموزش-پذیر مؤثر است.

کلیدواژه‌ها