اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران *(نویسنده مسؤول) Email: Shahram.mami@yahoo.com

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

چکیده

زمینه و هدف: برای پیشگیری از عود و ارتقاء کیفیت زندگی افراد معتاد مداخلههمهجانبهلازماست. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد شهر ایلام صورت گرفت.
روش بررسی‌: روش پژوهش نیمه­آزمایشی، طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پی­گیری با گروه کنترل می‌باشد جامعه آماری کلیه مراجعین مرد مراکز ترک اعتیاد شهر ایلام بود. که با روش نمونه­گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 9 جلسه درمان گروهی تنظیم شناختی هیجان دریافت کردند. پیش‌آزمون، پس­آزمون و 3 ماه بعد پیگیری برای هر دو گروه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از پرسش­نامه عقاید وسوسه­انگیز (CBQ) و پرسش­نامهکیفیت زندگی (SF36) گردآوری شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش با تحلیل کواریانس تک متغیری نشان داد که بین میانگین نمرات عود در پس­آزمون و پیگیری نسبت به  پیش­آزمون در گروه آزمایش کاهش معناداری وجود دارد و در متغیر کیفیت زندگی افزایش معنا­داری داشتند.
نتیجه‌گیری: بنابراین می­توان نتیجه گرفت که با آموزش تنظیم شناختی هیجان می­توان گامی در بالا بردن سلامت روانی افراد معتاد برداشت. 

کلیدواژه‌ها