بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران. *(نویسنده مسئول) Email: hossein.farrokhi110@gmail.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف مقایسه سبک های اسنادی درونی و بیرونی با سازگاری اجتماعی و هراس اجتماعی انجام شد.
روش بررسی: طرح تحقیق این مطالعه از حیث روش، توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را  دانشجویان در حال تحصیل موسسه آموزش عالی حکمت رضوی مشهد در سال 93-94 تشکیل می دادند، که از بین این دانشجویان تعداد 194 نفربه شیوه نموگیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها به کمک پرسش نامه های سبک اسنادی (ASQ)، اختلال هراس اجتماعی(SPIN) و سازگاری بل (BAI) انجام گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که اسنادهایپایداری خوب، فراوانی بد و پایداری خوب با اجتناب، ترس و فیزیولوژی هراس اجتماعی در سطح (005/0p<) رابطه معکوس دارد و اسنادهای فراوانی خوب، فراوانی خوب و فراوانی خوب بااجتناب، ترس و فیزیولوژی هراس اجتماعی در سطح (001/0p<) رابطه منفی دارد. همچنین خرده مقیاس های سازگاری اجتماعی، بهداشتی و خانه با اسنادهای پایداری بد، فراوانی بد و پایداری بد در سطح (005/0p<) رابطه مثبت دارد و اسنادهای فراوانی خوب، شخصی سازی بد، فراوانی خوب و پایداری بد با سازگاری اجتماعی، عاطفی و بهداشتی در سطح (001/0p<) همبستگی دارد.
نتیجه گیری: این نتایج نشان دهنده اهمیت مؤلفه های شناختی (سبک های اسنادی (بر سازگاری و اضطراب اجتماعی اند. ینابراین، استفاده از راهبردهای شناختی و رفتاری و آموزش سبک های اسنادی مطلوب به افراد جهت افزایش تفسیرهای شناختی مثبت در موقعیت های اجتماعی با هدف پیشگیری و بهبود اضطراب اجتماعی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها