عوامل اقتصادی و سازمانی موثر بر خوددرمانی و مصرف خود سرانه دارو در شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشگری، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد دهاقان، اصفهان، ایران. *(نویسنده مسؤول) Email: z_peykar@yahoo.com

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: مصرف خود سرانه دارو در کشور طی سالهای اخیر در حال افزایش است.که این کار نه تنها به سلامت بیمار و جامعه کمک نمیکندبلکه مشکلات جدیدی را سبب می شود.این مطالعه با هدف تعیین عوامل اقتصادی و سازمانی موثر بر خود درمانی و مصرف خود سرانه دارو در شهرکرد در سال 1393-1394صورت گرفت.
روش بررسی: این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و نمونه پژوهش381نفر از خانوارهای شهرکرد بوده اند. نمونه ها به صورت تصادفی اتفاقی از طریق پرسشنامه و با پایایی 9/0 جمع آوری گردید، پرسشنامه از 95 گویه در دو بخش ویژگی های دموگرافیک(ویژگی های جمعیت شناختی) و سوالات اصلی ( براساس اهداف و فرضیات پژوهش ) در قالب لیکرت تدوین شد . جهت تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی (تی تست، آزمون پیرسون، ضریب رگرسیون) در نرم افزار spss نسخه 19 در سطح معناداری 05/0> p) استفاده شد.
یافته ها : نتایج نشان داد بین خوددرمانی و ارزان بودن دارو، وضع اقتصادی و فروش بدون نسخه دارو همبستگی مثبتی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین متغیرهای معنی دار، ارزان بودن دارو با ضریب بتا 520/0، وضع اقتصادی با ضریب بتا 285/0، فروش بدون نسخه با ضریب بتا 139/0 به ترتیب بیشترین تاثیر را بر خوددرمانی داشتند.
نتیجه گیری: افرادی که اقدام به خود درمانی میکنند نگرش مثبتی نسبت به آندارند که این مساله ناشی از عدم اطلاع از عوارض خوددرمانی است . ضرورت دارد برنامه ریزی هایی جهت بالا بردن آگاهی مردم در این زمینه صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها