تاثیر آموزش مهارت های ادراکی ـ حرکتی بر عملکرد شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات، قاینات، ایران. *(نویسنده مسؤول) Email:malihe.esmaeilpoor@yahoo.com

2 دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات، قاینات، ایران

چکیده

زمینه و هدف: محیطی که امروزه کودکان در آن رشد می کنند، آن چنان پیچیده و خطرناک است که از دست زدن ممانعت شده و از موقعیت هایی که مقدار زیادی از حرکت و اطلاعات ادراکی را در اختیار آنان می گذارد، بازداشته می شوند. بسیاری از تجاربی را که می بایست برای رشد توانایی های حرکتی خود داشته باشند از دست می دهند. پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش مهارت های ادراکیحرکتی بر عملکرد شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دارای اختلال یادگیری طراحی و اجرا شد.
روش بررسی: طرح پژوهشی از نوع نیمه آزمایشی و با گروه کنترل بود. نمونه آماری تعداد 30 دانش آموز دختر پایه‌ سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی از مدارس سطح شهر قاین انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل منتسب شدند. این کودکان به مدت 1 ماه آموزش‌های لازم را دریافت کردند. برای ارزیابی مهارت های ادراکی حرکتی از مقیاس رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی و برای اندازه گیری عملکرد شناختی از خرده مقیاس تنظیم تصاویر وکسلر استفاده شده است.
یافته ها : نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ادراکی حرکتی باعث بهبودی عملکرد شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دارای اختلال یادگیری می شود.
نتیجه گیری : با تقویت مهارت های ادراکی – حرکتی و رشد شناختی، بسیاری از مسایلی که تاثیر نامطلوب در ارتباطات اجتماعی در نتیجه کج فهمی رفتار دیگران حاصل می گردد، از بین می رود.

کلیدواژه‌ها