عوامل مرتبط با احساس شادکامی زنان نابارور شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر در پی آن است به بررسی میزان شادکامی زنان نابارور شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن بپردازد.
روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – مقطعی بود که با استفاده از طرح همبستگی پیش‌بینی کننده انجام شد. نمونه پژوهش 116 نفر از زنان نابارور شهر ایلام است که تابستان و پاییز سال 1395 به پزشکان متخصص زنان و زایمان مراجعه نموده‌ بودند. اطلاعات مورد نیاز به‌وسیله پرسشنامه جمع‌آوری شد و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین تبیین رگرسیونی چند مرحله‌ای در نرم افزار spss نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد پاسخگویان از میزان شادکامی متوسطی برخوردار بوده‌اند و همبستگی بین عوامل مرتبط رضایت از زندگی خودباوری، پایبندی به اعتقادات، مقبولیت اجتماعی، هدفمندی امید به آینده و منظم بودن با متغیر احساس شادکامی، مستقیم، و در سطح حداقل 95 درصد معنی‌دار است. از سوی دیگر رابطه متغیر احساس از خود بیگانگی با احساس شادکامی در سطح حداقل 95 درصد معنی‌دار، اما معکوس است. همچنین رابطه معنی‌داری بین متغیرهای سازگاری و محرومیت نسبی با متغیر وابسته مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان می‌دهد متغیرهای پایبندی به اعتقادات، خودباوری و احساس از خود بیگانگی تقریبا 70 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده‌اند.
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به پایین بودن میزان شادکامی زنان نابارور، شایسته است متخصصان زنان و زایمان و کارشناسان مامایی، علاوه بر جنبه‌های درمانی، مسایل روانی و اجتماعی این زنان را نیز مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها