نقش تعارض والد- فرزند و سبک‌های اسنادی در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی ، البرز، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، البرز، ایران. *(نویسنده مسؤول) Email: Ali.rasooli686810@gmail.com

چکیده

زمینه و هدف: عوامل خانوادگی مختلف از جمله کیفیت روابط نوجوانان با والدینشان و همچنین چگونگی برداشت آنها از این روابط می‌تواند بر روی سازگاری اجتماعی نوجوانان تاثیرگذار باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان بر‌اساس تعارض والد- فرزند وسبک‌های اسنادی بود.
روش بررسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش دانش‌آموزان دبیرستانی دختر در شهر بروجرد بودند که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند و از میان آنها 300 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تعارض والد- نوجوان (PACQ)، سبک اسنادی (ASQ) و سازگاری اجتماعی استفاده شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به شیوه گام به گام استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین متغیرهای تعارض والد- فرزند و سازگاری اجتماعی نوجوانان، رابطه معنادار وجود داشت (p<0/01)، اما بین سبک‌های اسنادی و سازگاری اجتماعی رابطه معنادار نبود. در نهایت به منظور پیش‌بینی متغیر سازگاری اجتماعی نوجوانان، بعد از کنارگذاشتن سبک‌های اسنادی  نتایج نشان داد که متغیر تعارض والد-فرزند توانست 4/0 از متغیر سازگاری اجتماعی را پیش‌بینی کند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت تعارض بین والدین و فرزندان می‌تواند پیش‌بینی‌کننده کاهش سازگاری اجتماعی نوجوانان باشد اما سبک‌های اسنادی نوجوانان در این پژوهش نتوانست پیش‌بینی‌کننده سازگاری اجتماعی آنها باشد.

 

کلیدواژه‌ها