رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (صمیمیت و شور جنسی) در بین زنان متاهل شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران *(نویسنده مسؤول) Email: simabasravy@yahoo.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی در بین زنان متاهل شهر کرج انجام شد.
روش بررسی:پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متاهل ساکن شهر کرج تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش نیز شامل 100 زن متاهل است که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت ادراک شده از ابعاد روابط زناشویی و پرسشنامه هوش معنوی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و صمیمیت زناشویی ارتباط معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر افرادی که هوش معنوی بالایی داشتند، صمیمیت زناشویی  زناشویی بالا را گزارش داده بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه هوش معنوی توانایی تجربه شده ای است که به افراد امکان دستیابی به دانش و فهم بیشتر را می‌دهد و زمینه را برای رسیدن به کمال و ترقی در زندگی فراهم می سازد، می‌تواند بر کیفیت رابطه زوجین تاثیرگذار باشد.

 

کلیدواژه‌ها