الگوی پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر پایه‌ی حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: اختلال اضطراب اجتماعی را میتوان اختلالی دانست که با ترس از ارزیابی منفی و سطوح بالای اضطراب و اجتناب در موقعیتهای اجتماعی و عملکردی مشخص میشود. این پژوهش با هدف تعیین نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش بینی علایم اضطراب اجتماعی در جمعیت غیربالینی(دانشجویان) انجام شده است.
مواد و روشها: روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و برای انجام پژوهش 261 دانشجوی دانشگاه شاهد تهران به صورت نمونه-گیری تصادفی انتخاب شدند. آزمودنیها به پرسشنامههای حساسیت اضطرابی(ریس و همکاران، 1986)، تنظیم هیجانی(گراس و جان، 2003) و پرسشنامه فوبی اجتماعی(کانور و همکاران، 2000) پاسخ داده و نتایج با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد واکاوی قرار گرفت.
یافتهها: نتایج نشان داد که تمامی مؤلفههای حساسیت اضطرابی (P

کلیدواژه‌ها