اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی گروه روان شناسی دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

2 ، دانشجوی دکترای روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: برای پیشگیری از عود و ارتقاء کیفیت زندگی افراد معتاد مداخله همه جانبه لازم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد شهر ایلام صورت گرفت.
روش بررسی‌: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی، طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پی‌گیری با گروه کنترل می‌باشد جامعه آماری کلیه مراجعین مرد مراکز ترک اعتیاد شهر ایلام بود. که با روش نمونه‌گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 9 جلسه درمان گروهی تنظیم شناختی هیجان دریافت کردند. پیش‌آزمون، پس‌آزمون و 3 ماه بعد پیگیری برای هر دو گروه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه عقاید وسوسه‌انگیز (CBQ) و پرسش‌نامه کیفیت زندگی (SF36) گردآوری شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش با تحلیل کواریانس تک متغیری نشان داد که بین میانگین نمرات عود در پس‌آزمون و پیگیری نسبت به پیش‌آزمون در گروه آزمایش کاهش معناداری وجود دارد و در متغیر کیفیت زندگی افزایش معنا‌داری داشتند.
بحث و نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با آموزش تنظیم شناختی هیجان می‌توان گامی در بالا بردن سلامت روانی افراد معتاد برداشت.

کلیدواژه‌ها