بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه علائم خلقی و اضطرابی MASQ-D30

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانش/اه شاهد

چکیده

زمینه وهدف: این پژوهش با هدف بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه فراتشخیصی علائم خلقی و اضطراب (MASQ-D30)در نمونه ایرانی صورت گرفت.
مواد و روش ها: طرح پژوهش توصیفی بوده و 203 نفر به شیوه تصادفی از دانشجویان دانشگاه شاهد انتخاب شدند. اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. از پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS-21 جهت اعتبار همگرا و از پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) جهت بررسی اعتبار واگرا استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی به فاصله 3 هفته بدست آمد.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی و همبستگی پیرسون از اعتبار سازه، اعتبار همگرا و اعتبار واگرا MASQ-D30حمایت کرد. محاسبه ی آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه بود.
نتیجه گیری:استنتاج یافته ها ی این پژوهش نشان می دهد که نسخه ی فارسی MASQ-D30از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار است و می تواند به عنوان ابزاری سریع ودقیق مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها