ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه زابل

2 غضو هیئت علمی/ دانشگاه زابل

چکیده

اهداف: فعالیت بدنی تاثیر به سزایی بر کاهش ابتلا به اضافه وزن و چاقی در زنان دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر به اجرا درآمد.
روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 370 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه زابل صورت گرفت. به منظور ارزیابی فعالیت بدنی دانشجویان از پرسشنامه استاندارد بک استفاده شد که فعالیت بدنی را در سه حیطه کار، ورزش و اوقات فراغت مورد پرسش قرار می داد همچنین از پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی برخی اطلاعات دموگرافی استفاده شد. سپس سن، قد، وزن، WC، BMI، WHR، WHtR مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از روش های تحلیل آماری تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از سطوح پایین فعالیت بدنی (کار، ورزش، اوقات فراغت، کل) در این دانشجویان بود. از طرفی اندازه های مختلف چاقی (BMI, WHR, WHtR, WC) به ترتیب (22/7±82/69، 05/0±43/0، 05/0±74/0،40/3±88/21) بود که همگی در دامنه طبیعی قرار داشتند. در ارتباط سنجی بین اندازه های چاقی با فعالیت بدنی ارتباط معنی داری بین هیچ کدام از موارد مشاهده نشد. اما بین تمام اندازه های چاقی با هم ارتباط مثبت و معنی داری یافت شد.
نتیجه گیری: علی رغم قرارگیری اندازه های چاقی در دامنه طبیعی، فعالیت بدنی در جامعه مورد بررسی کافی نیست و لازم است در خصوص ترغیب و آموزش به این قشر برای تغییر الگوی زندگی برنامه ریزی های دقیقی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها